Tongue Twister

[Tongue Twister] Chinese

– Edited on February 11, 2018 sìshí shì sìshí, sìshí bǔ shì shísì, shísì bǔ shì sìshí, shísì shì shísì. 四十是四十, 四十不是十四, 十四不是四十, 十四是十四。 cūn qián yǒu gè yán yuán yǎn cūn hòu yǒu g4 yán yǎn yuán bù zhī yán yuán yǎn dē yǎn yuán hái shì yán yǎn yuán dē yǎn yuán? 村前有个颜圆眼 村后有个颜眼圆 不知颜圆眼的眼圆 还是颜眼圆的眼圆? hēi huà féi […]